Tiến tới họp trực tuyến từ Trung ương đến xã, phường

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa đồng ý về nguyên tắc việc triển khai xây dựng Hệ thống họp trực tuyến từ Trung ương đến tận cấp xã, phường. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn chỉnh Đề án "Tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương đến tận cấp xã, phường", dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Với đề án này, khi họp trực tuyến giữa Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tất cả các quận, huyện và xã có thể theo dõi thời gian thực hình ảnh của điểm cầu Hà Nội cũng như hội nghị có thể trao đổi với một huyện, xã trong cả nước.

Đề án "Tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương đến tận cấp xã, phường" đang được Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, nhằm hỗ trợ lãnh đạo Chính phủ trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề nóng phát sinh trong thực tế thông qua phương thức họp trực tuyến (hội nghị truyền hình).

Hệ thống họp trực tuyến từ Trung ương đến xã, phường không chỉ phục vụ riêng cho việc tổ chức các cuộc họp giữa lãnh đạo Chính phủ với các tỉnh, huyện, xã mà còn giúp các tỉnh họp với huyện, xã, và huyện cũng có thể họp với các xã.

Theo truyền thông đưa tin, dự kiến đến năm 2013, các tỉnh sẽ tổ chức hệ thống truyền hình để giao ban trực tuyến từ tỉnh xuống các huyện, phấn đấu đến 2015 thì tất cả các tỉnh nối đến cấp xã. Thực tế hiện nay đã có một số địa phương đã đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình đến cấp xã như Quảng Ninh, Phú Thọ.../.

 

Nguyễn Ngọc Trân
097 803 2050
Nguyễn Quốc Khương
091 443 8511